CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studenckie dla studentow i studentek  z niepełnosprawnością.
 

Rok akademicki poprzedzający planowany wyjazd jest podstawą określenia, czy student lub studentka ubiegająca się o wyjazd na studia w programie Erasmus+

otrzymuje/nabyła prawa do otrzymywania stypendium z tytułu niepełnosprawności.

Osoba z niepełnosprawnością, realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać w ramach kategorii „ Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami ” dodatkową kwotę.

Jej wysokość będzie określana na podstawie wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną - uczestnika mobilności, do FRSE.

Wzór wniosku, składanego do FRSE, jest publikowany na stronie internetowej 

https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Wniosek powinien być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora lub koordynatorkę programu Erasmus + oraz osobę zajmującą się studentami lub studentkami z niepełnosprawnością.

Wniosek musi być przesłany do FRSE bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta lub studentki z niepełnosprawnością.

W w/w wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością osoba niepełnosprawna musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności– inne niż standardowe koszty związane z podróżą  i utrzymaniem podczas pobytu za granicą.

Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.

Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w euro należy stosować obowiązujący przelicznik 1 EURO.

Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w walutach innych niż PLN i EURO należy stosować miesięczny kurs wymiany Komisji Europejskiej, obowiązujący na dzień podpisania umowy PO WER pomiędzy FRSE z uczelnią, dostępny na stronie: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

 1. Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestniczki lub uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).

 2.  Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestniczki lub uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.).
  Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu.

 3.  Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestniczki lub uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia).
  Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.


 4.  Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestniczkę lub uczestnika mobilności w kształceniu / podczas praktyki w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych).

 5. Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestniczki lub uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy). 

 6. Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestniczki lub uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia).

 7. Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestniczkę lub uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga uzasadnienia).

W przypadku studenta lub studentki, która/który w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności ma przyznane prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju, FRSE może dofinansować maksymalnie 50% kosztów wynajmu mieszkania lub pokoju.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Instytucją rozpatrującą wniosek jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (FRSE). Jeżeli FRSE oceniając wniosek będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może wymagać od uczestniczki lub uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Uczelnia będzie zobowiązana do rozliczenia uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością bezzwłocznie po zakończeniu przez nich pobytu za granicą.

Poniższa tabela zawiera wykaz rodzajów dokumentów (dowodów finansowych), jakie będą niezbędne do rozliczenia dodatkowych kosztów (rozliczenie kosztów rzeczywistych).


Podróż uczestnika mobilności oraz podróż osoby towarzyszącej

Imienny bilet z ceną i datą przejazdu.

Jeżeli na bilecie nie ma ceny - bilet i faktura.

Jeśli bilet nie jest imienny (np. w przypadku przejazdu koleją, autobusem) - bilet i oświadczenie, że podróż miała związek z daną mobilnością.

W przypadku podróży samochodem – zgodnie z przepisami uczelnianymi oraz przepisami prawa krajowego.

Jeśli osoba towarzysząca i uczestnik mobilności podróżują razem samochodem osobowym, zwrot kosztów podróży przysługuje jednej osobie.

Pobyt osoby towarzyszącej

Przy pobytach krótkoterminowych studenta
( do 60 dni ):

 1. zakwaterowanie: na podstawie rachunku, faktury, umowy najmu
 2. inne koszty utrzymania związane z pobytem: rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby dni i kwoty określonej jako dieta przy wyjeździe do danego kraju w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013, poz.167)

Przy pobytach długoterminowych studenta ( 60 dni i więcej):

 1. zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem:
  rachunki, faktury, paragony potwierdzające poniesienie wydatków do wysokości iloczynu liczby miesięcy i kwoty miesięcznego wsparcia indywidualnego przysługującemu stypendyście niepełnosprawnemu.

Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość zatrudnienia profesjonalnego opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu.

Profesjonalny opiekun miejscowy

Faktura lub rachunek*

Zatrudnienie opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej na ten sam okres pobytu.

Specjalne materiały dydaktyczne - jeżeli nie są zapewnion e przez uczelnie / instytucję przyjmującą

Faktura lub rachunek*

Specjalna opieka medyczna dla uczestnika mobilności, w tym rehabilitacja, zakup leków

Faktura lub rachunek*

Specjalne ubezpieczenie dla uczestnika mobilności

Faktura/rachunek/polisa*

Inne koszty wnioskowane przez uczestnika mobilności - jezeli zalecone w orzeczeniu o niepełnosprawności lub przez lekarza.

Faktura lub rachunek*

*Uczelnia wysyłająca, zgodnie z zasadami rachunkowości, powinna określić, czy faktura lub rachunek powinien być wystawiony na uczelnię, czy na uczestnika mobilności.

 WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA STUDIA

GRUPA KRAJÓW

MIESIĘCZNA STAWKA W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU PO WER

Grupa 1- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 217 zł

Grupa 2- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 131 zł

Grupa 3- Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1 918 zł

DODATKOWA KWOTA WYNIKAJĄCA Z POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE, FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRAKTYKĘ

GRUPA KRAJÓW

MIESIĘCZNA STAWKA W ZŁOTYCH WYPŁACANA Z BUDŻETU PO WER*

Grupa 1- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 643 zł

Grupa 2- Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 558 zł

Grupa 3- Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

2 345 zł

DODATKOWA KWOTA WYNIKAJĄCA Z POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE, FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również, aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.