CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnością muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki edukacji, takie jak:

 • indywidualne dobrane programy edukacyjne dostosowane do możliwości i potrzeb studenta
 • właściwe metody nauczania
 • dodatkowa pomoc asystenta
 • odpowiednie pomoc dydaktyczne i oprzyrządowanie
 • właściwie dobrane formy egzaminów i zaliczeń projektowych.

Warto pamiętać, że ukończenie studiów nie zawsze oznacza konieczność wykonywania danego zawodu czy uzyskania końcowych uprawnień w danym zawodzie.

 

Dostosowanie warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności:

 Zajęcia:

 • zmiana warunków uczestniczenia w zajęciach
 • nagrywanie zajęć
 • uzyskanie wsparcia asystenta w zajęciach dydaktycznych
 • tłumaczenia zajęć przez tłumacza języka migowego
 • pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania
 • Egzamin:
 • przedłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia
 • zastosowania podczas trwania egzaminu/zaliczenia urządzeń technicznych, m.in.: komputerów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych
 • zastosowanie podczas egzaminu alternatywnej formy zapisu
 • zmianę formy egzaminu/zaliczenia na ustną lub odwrotnie
 • zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia
 • na wniosek studenta w składzie komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć, jako obserwator, przedstawiciel organów samorządu studenckiego, a także asystent osoby niepełnosprawnej

Inne:

 • indywidualne warunki korzystania z biblioteki
 • zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie uczelni
 • zmianę grupy językowej na lepiej dostoswaną do jego możliwości
 • dostosowanie zajęć wychowania fizycznego, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności
 • miejsc w domu studenckim lepiej dostosowane do jego potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności, w miarę istniejących możliwości uczelni
 • stypendium socjalne dla osób z niepełnosprawnością
 • w razie uzasadnionej potrzeby, na wniosek studenta z niepełnosprawnością nauczyciel akademicki zobowiązany jest do czasowego zmniejszenia wymagań dydaktycznych
 • przedłużenie studiów (do 8 lat w trybie modelu angielskiego)