CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Samobójstwa stanowią jedną z najczęstszych przyczyn śmierci wśród osób uczących się.
Myśli samobójcze mogą być i często są związane z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego ( depresją, mieszanymi zaburzeniami lękowo - depresyjnymi, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, chorobą afektywną dwubiegunową ).

Osoby zagrożone samobójstwem w 80% przypadków sygnalizują otoczeniu swoje plany.

Postępowanie wobec osób z niepełnosprawnościami w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia:

  1. Pracownik / pracowniczka po otrzymaniu informacji o próbie samobójczej osoby, stara się natychmiast odnaleźć tę osobę.

  2. Po odnalezieniu tej osoby ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia, pozostając z nią aż do pojawienia się innych osób lub pogotowia ratunkowego bądź policji.

  3. Usuwa przedmioty umożliwiające ponowienie próby.

  4. Stara się dyskretnie przeprowadzić osobę w bezpieczne, ustronne miejsce.

  5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.

  6. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to wzywa pogotowie ratunkowe lub policję.

  7. Kiedy pojawi się taka możliwość, powiadamia lub zleca powiadomienie o zdarzeniu kierowniczkę / kierownika jednostki.

  8. Kierowniczka / kierownik niezwłocznie powiadamia rodziców / opiekunów lub inne upoważnione do kontaktu osoby.

  9. Osoba powinna zostać objęta indywidualną opieką psychologiczną i psychiatryczną, która jest dostępna w Centrum Wsparcia Psychologicznego PO bądź w innej placówce opieki zdrowotnej.