CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Załącznik do zarządzenia nr 14/2015 Rektora PO

R E G U L A M I N

przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane  ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

 

 

§ 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Uczelnia – Politechnikę Opolską;
 2. dotacja – dotację udzielaną z budżetu państwa na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 11z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 3. Prorektor – Prorektora ds. dydaktyki;
 4. Pełnomocnik – pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych;
 5. student niepełnosprawny – osobę posiadającą status studenta Uczelni z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds.o Niepełnosprawności lub dokumentem równoważnym, przez który należy rozumieć aktualne orzeczenie związane ze świadczeniem rentowym wydanym przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) bądź komisje lekarskie podległe MON lub MSW;
 6. doktorant niepełnosprawny – uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię posiadającego aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 7. asystent studenta/doktoranta – pełnosprawnego studenta/doktoranta Politechniki Opolskiej lub w szczególnych sytuacjach osobę spokrewnioną ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym pomagającą studentowi/doktorantowi niepełnosprawnemu w trakcie zajęć na Uczelni oraz obozów w zakresie niezbędnym do uczestnictwa studenta/doktoranta niepełnosprawnego w procesie kształcenia. 

 

                                    § 2.

 1. Wsparcie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, może zostać udzielone studentom i doktorantom Uczelni będącym osobami niepełnosprawnymi, posiadającym aktualne orzeczenie właściwego organu potwierdzające stopień niepełnosprawności lub dokument równoważny, którzy złożyli do Pełnomocnika wniosek o przyznanie wsparcia, którego druk stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, udzielane jest wyłącznie w formie niepieniężnej, w postaci świadczenia określonych usług na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych. W przypadku zamawiania usług i dostaw obowiązują procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych stosowane w Uczelni.
 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na daną formę wsparcia uzależniona jest od wielkości dotacji przekazanej Uczelni na zadania związane ze stwarzaniem studentomdoktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
 4. Środki, o których mowa w ust. 3, można przeznaczyć na:
  1. dostosowanie metod przekazywania wiedzy podczas zajęć dydaktycznych do możliwości i potrzeb studentów oraz doktorantów niepełnosprawnych,  a w szczególności na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej;
  2. poradnictwo dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej zgodnej z preferencjami i ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności studentów i doktorantów;
  3. organizację zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
  4. dostosowanie formy przeprowadzania egzaminów wstępnych i okresowych oraz form zaliczania przedmiotu podczas zajęć dydaktycznych do potrzeb studentói doktorantów niepełnosprawnych;
  5. organizowanie dodatkowych, uzupełniających lub wyrównawczych zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz pokrywanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich prowadzących te zajęcia;
  6. organizowanie zajęć dodatkowych, innych niż te o których mowa w pkt 34, dostosowanych do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych, a w szczególności zajęć o charakterze kulturalnym i ogólnorozwojowym;
  7. zakup książek do Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej i bibliotek wydziałowych Uczelni w wersji uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych (np. w wersji elektronicznej, mówionej, brajlowskiej) oraz zakup specjalistycznych programów komputerowych ułatwiających lub umożliwiających naukę, według zapotrzebowania zgłaszanego przez studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
  8. zakup książek poruszających problematykę niepełnosprawności do Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych Uczelni;
  9. zakup sprzętu ułatwiającego studentom i doktorantom niepełnosprawnym proces kształcenia; sprzęt może być wykorzystany wyłącznie na terenie Uczelni, w wyznaczonych do tego ogólnodostępnych miejscach, podczas zajęć dydaktycznych lub w celu przygotowania się do zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów; w szczególnych przypadkach sprzęt, może być wypożyczany studentom/doktorantom niepełnosprawnym do indywidualnej realizacji procesu kształcenia; wypożyczanie sprzętu znajdującego się na stanie Wypożyczalni Specjalistycznego Sprzętu prowadzonej przez Pełnomocnika następuje na podstawie podpisanego rewersu;
  10. organizację szkoleń i warsztatów dla studentów/doktorantów niepełnosprawnych dotyczących poprawy ich umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym wspierających przedsiębiorczość i zwiększających zdolności do samozatrudnienia, spotkańpracodawcami itp.;
  11. zapewnienie uczestnictwa pracowników, studentów i doktorantów działających na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych w konferencjach i spotkaniach związanych z problematyką osób niepełnosprawnych w celu podniesienia jakości działań podejmowanych na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych Uczelni;
  12. likwidowanie barier architektonicznych w Uczelni;
  13. organizację wyjazdowych form kształcenia dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
  14. pokrywanie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby obsługi studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz promocji Politechniki Opolskiej jako uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym poprzez wydawanie ulotek, broszur, informatorów itp.;
  15. wynagrodzenie tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych wspomagających studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
  16. pokrywanie kosztów innych działań mających na celu stwarzanie studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

§ 3.

Wydziały Uczelni kształcące studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz Studium Języków Obcych i Biblioteka Główna mogą zgłaszać do Prorektora ds. dydaktyki zapotrzebowanie na środki finansowe z dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działaniami podejmowanymi na rzecz stwarzania studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych (załącznik nr 3). Wniosek o przyznanie środków finansowych z dotacji na kolejny rok budżetowy należy złożyć do dnia 30 marca. Decyzje o wysokości przyznanych środków uzależnione są od terminu otrzymania oraz wysokości dotacji z ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego na dany rok kalendarzowy.

 

                                                                                                       § 4.

1. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przedkłada Prorektorowi ds. dydaktyki propozycję podziału środków w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia:

 1. do prowizorium budżetowego w terminie do 15 listopada na kolejny rok,z podziałem określonym w § 2 ust. 4;
 2. w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania decyzji dotacyjnej.                                                                                       

     2. Prorektor ds. dydaktyki, po zasięgnięciu opinii Kwestora, zatwierdza propozycję podziału środków z dotacji na zadania                   związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w               procesie kształcenia na dany rok budżetowy.  

§ 5.

Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych ponosi odpowiedzialność za koordynację prac związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności za przygotowywanie propozycji podziału środków zgodnie z § 2 ust. 4 oraz nieprzekraczanie zatwierdzonych limitów w danym roku budżetowym.

 

§ 6.

 1. Szczegółowe zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej określa załącznik nr 1.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania usługi tłumacza języka migowego dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej określa załącznik nr 2.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Prorektor ds. dydaktyki.

Załączniki do pobrania znajdują się w następujących dokumentach:

1. Regulamin dotacji - zakładka: Aktualności 

2. Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością - zakładka: Ulgi i uprawnienia

3. Usługa tłumacza języka migowego - zakładka: Ulgi i uprawnienia.

Zapraszamy do korzystania !