CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zasady przyznawania usługi tłumacza języka migowego dla
studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej

§ 1. Usługa tłumacza języka migowego dla studentów i doktorantów

 1. Głównym celem usług tłumacza języka migowego, zwanego dalej również „TJM”, jest ułatwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania studentów niepełnosprawnych i doktorantów niepełnosprawnych w życiu akademickim Politechniki Opolskiej. Tłumacz języka migowegowypełniając swoje obowiązki powinien umożliwić efektywne funkcjonowanie studenta/doktoranta niepełnosprawnego poprzez wykonanie lub pomoc w wykonaniu takich czynności, jakie ta osoba wykonałaby będąc osobą sprawną. Usługa tłumacza języka migowego dotyczy przede wszystkim studentów/doktorantów niepełnosprawnych, którzy nie opanowali umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy.
 2. Głównym zadaniem tłumacza języka migowego jest dokonywaniei wiernego przekładu mowy dźwiękowej na język migowy oraz języka migowego na mowę dźwiękową. Tłumacz języka migowego stosuje zunifikowane znaki opisane
  w oficjalnych słownikach tego języka, wykorzystując przy tym nienaganną artykulację, mimikę twarzy, język ciała i gesty. Praca tłumacza języka migowego polega zatem na przekładzie tekstu mówionego na tekst migany i odwrotnie, a także na wyjaśnianiu i uzupełnianiu tłumaczonych treści. Aby tłumaczenie było skuteczne, musi być dostosowane do możliwości percepcyjnych osoby niesłyszącej.
 3. Zakres usług tłumacza języka migowego obejmuje:
  1. tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz innego typu zajęć przewidzianych programem studiów;
  2. tłumaczenie treści przekazywanych podczas konsultacji studenta/doktoranta niepełnosprawnego z pracownikami dydaktycznymi, podczas egzaminói zaliczeń;
  3. pracę indywidualną ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym, która polega na: wykonywaniu tłumaczeń podczas wizyt w Centrum Obsługi Studenta, bibliotece itp., przygotowywaniu do zajęć, tłumaczeniu podczasw konferencjach, szkoleniach itp. Praca indywidualna TJM ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym nie może przekroczyć ½ godzin określonych w umowie, o której mowa w § 4.

                                               § 2. Wymagania wobec kandydata na tłumacza języka migowego

 1. Od kandydata do pracy w charakterze TJM wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzy nim a studentem/doktorantem niepełnosprawnym.
 2. TJM nie musi być studentem/doktorantem Politechniki Opolskiej, ale musi być osobą pełnoletnią. Warunkiem podjęcia pracy jako TJM jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych jednym z poniższych dokumentów:
  1. certyfikat kompetencji tłumacza języka migowego, który jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka migowego oraz umiejętność porozumiewania się z osobami głuchoniemymi na poziomie podstawowym;
  2. certyfikat kompetencji tłumacza biegłego w zakresie języka migowego, który jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka migowego oraz umiejętność porozumiewania się z osobami głuchoniemymi na poziomie zawodowym;
  3. zaświadczenie z Polskiego Związku Głuchych o ukończeniu co najmniej kursu III stopnia języka miganego dla nauczycieli.
 3. Wykonując swoje obowiązki TJM zobowiązany jest do zachowaniapoufności wszelkich spraw osobistych studenta/doktoranta niepełnosprawnego oraz poszanowania jego prywatności.
 4. TJM musi być dyspozycyjny i gwarantować swoją obecność przy studencie/doktorancie niepełnosprawnym w wyznaczonych godzinach.
 5. Pozostałe wymagania stawiane kandydatom na TJM:
  1. sprawność fizyczna;
  2. komunikatywność;
  3. empatia, zrozumienie, szacunek dla studenta/doktoranta niepełnosprawnego oraz chęć niesienia pomocy zgodnie z potrzebami studenta/doktoranta niepełnosprawnego;
  4. wytrwałość, odporność na frustracje, niepowodzenia, solidność i konsekwencja
   w działaniu;
  5. opanowanie;
  6. samodzielność w myśleniu i działaniu.

                § 3. Zasady przyznawania usług tłumacza języka migowego studentom/doktorantom niepełnosprawnym

  1. Do korzystania z usług TJM uprawnieni są studenci/ doktoranci, którzy posiadają orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności lub dokument równoważny.
  2. Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z usług TJM jest złożenie wniosku do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.bwozn.po.opole.pl.
  3. Wnioski składa się dwa razy w roku akademickim na początku każdegow następujących terminach:
   1. do dnia 15 października;
   2. do dnia 15 marca.
   3. Student/doktorant, który nie złożył wniosku o przyznanie usługi TJM w terminie określonym w ust. 3, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynął do 10. danego miesiąca, usługę TJM przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeżeli wniosek wpłynął po 10. dniu danego miesiąca, usługę TJM przyznaje się od następnego miesiąca. Warunkiem przyznania usługi TJM jest posiadanie wolnych środków na ten cel.
   4. We wniosku student/doktorant określa zakres usług TJM ze wskazaniem dnia tygodnia i miejsca, w którym potrzebuje pomocy oraz oczekiwaną liczbę godzin pomocy. Zaleca się, aby student/doktorant niepełnosprawny we wniosku zaproponował osobę, która będzie pełniła obowiązki jego TJM. Zawarcie umowy ze wskazaną osobą stwarza większe prawdopodobieństwo ich wzajemnego dopasowania, płynnej współpracy i wysokiej efektywności udzielanej pomocy.
   5. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
    1. potwierdzenie faktu i stopnia niepełnosprawności (orzeczenie właściwego organu);
    2. zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia;
    3. plan zajęć/dnia wraz z zaznaczeniem, które z zajęć/czynności dnia miałaby obejmować usługa.

Jeżeli do dnia, w którym rozpoczyna się semestr nie będzie ogłoszony plan zajęć, należy go dostarczyć w terminie późniejszym wraz z kartami ewidencji godzin pracy, na podstawie których będzie wystawiany pierwszy rachunek przez TJM.

 1. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych opiniujezłożone wnioskiprzeprowadza kwalifikację osób niepełnosprawnych, które wymagają przydzielenia TJM.
 2. W przypadku, gdy student/doktorant niepełnosprawny nie wskazał we wniosku osoby, o której mowa w ust. 5, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych podejmuje działania mające na celu znalezienie odpowiedniej osoby spośród kandydatów, którzy zgłosili się do pełnienia tej funkcji. Studenci/doktoranci chętni do wykonywania usługi TJM mogą zgłosić swoją kandydaturę do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych wypełniając zgłoszenie, które stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
 3. Na podstawie wniosku złożonego przez studenta/doktoranta niepełnosprawnego, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych określa liczbę godzin pracy TJM oraz zakres jego obowiązków, niezbędny do zagwarantowania studentowi/doktorantowi niepełnosprawnemu uczestnictwa w aktywnościach akademickich wynikających z programu jego studiów oraz potwierdza zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w przygotowanym podziale środków na dany rok budżetowy.
 4. Projekt listy studentów/doktorantów, uprawnionych do korzystania z usług TJM, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przedkłada Prorektorowi ds. dydaktyki do zatwierdzenia.
 5. Ostateczną decyzję o przyznaniu uprawnienia do korzystania z usług TJM podejmuje Prorektor ds. dydaktyki w ramach puli przeznaczonych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym z otrzymanej przez Uczelnięz budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktoratom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
 6. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przekazuje studentom/doktorantom niepełnosprawnym informację o przyznaniu im uprawnienia do korzystania z usługi TJM.
 7. Student/doktorant niepełnosprawny, który nie uzyskał uprawnienia doz usługi TJM ma prawo do złożenia do Prorektora ds. dydaktyki wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie przyznania usługi TJM. Rozstrzygnięcie Prorektora ds. dydaktyki w tej sprawie jest ostateczne.

                                                       § 4. Organizacja usług tłumacza języka migowego

 1. Tłumacz języka migowego zatrudniany jest na podstawie umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu, a jego pracę nadzoruje pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. TJM składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.
 2. Umowa z TJM zawierana jest na okres do końca semestru, w którym został złożony wniosek. Jeżeli student/doktorant niepełnosprawny będzie chciał skorzystać
  z usługi TJM w kolejnym semestrze, zobowiązany jest do złożenia nowego wniosku, zgodnie z § 3 ust. 3-6.
 3. Umowa określa liczbę godzin i zakres świadczonych usług oraz stawkę godzinową za wykonywanie tych usług. Zakres usług oraz liczba godzin pracy uzależnione są od potrzeb określonych przez studenta/doktoranta niepełnosprawnego we wniosku i są każdorazowo ustalane przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.Stawka godzinowa za wykonywanie usług TJM na dany rok akademicki ustalana jest przez Prorektora ds. dydaktyki w terminie do 15 października. Warunkiem wydania decyzji o przyznaniu uprawnienia oraz podpisania umowy z TJM jest przedłożenie przez Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych do Prorektora ds. dydaktyki podziału i rozliczenia puli środków na ten cel. Pula środków na asystentów i tłumaczy języka migowego w danym roku w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktoratom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia nie może przekroczyć 15 %.
 4. Za wykonanie zlecenia TJM otrzyma wynagrodzenie w zależności od ilości godzin pracy na rzecz studenta/doktoranta niepełnosprawnego, dla którego będzie świadczona usługa.
 5. Student/doktorant niepełnosprawny korzystający z pomocy TJM prowadzi ewidencję godzin usług i zadań realizowanych dla niego przez TJM w karcie ewidencji według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.
 6. Obecność studenta/doktoranta wraz z TJM na zajęciach musi byćw karcie ewidencji godzin pracy przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, a w bibliotece oraz w COS – przez pracownika. W pozostałych przypadkach student/doktorant niepełnosprawny potwierdza realizację zadania własnoręcznym podpisem.
 7. Liczba godzin pracy TJM nie może przekroczyć całkowitej liczby godzin określonych w umowie.
 8. Kartę ewidencji godzin pracy TJM student/doktorant niepełnosprawny przekazuje do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych do 5. każdego miesiąca, celem jej sprawdzenia i zatwierdzenia.
 9. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest rachunek, wystawiony przez TJM na podstawie karty ewidencji godzin pracy zatwierdzonej przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.
 10. Rachunek musi być podpisany przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzony przez Prorektora ds. dydaktyki.
 11. Wypłata wynagrodzenia dla TJM następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi
  w Politechnice Opolskiej.
 12. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych ponosi odpowiedzialność za koordynację działań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie tłumacza języka migowego 

2. Zgłoszenie na tłumacza języka migowego 

3. Oświadczenie tłumacza języka migowego