CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej

§ 1. Zakres pomocy udzielanej przez asystenta osoby niepełnosprawnej

 1. Głównym celem przydzielenia asystenta osoby niepełnosprawnej jest ułatwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania studentów i doktorantów niepełnosprawnych w życiu akademickim Politechniki Opolskiej, zwanej dalej „Uczelnią”. Asystent osoby niepełnosprawnej wypełniając swoje obowiązki powinien umożliwić efektywne funkcjonowanie studenta/doktoranta niepełnosprawnego poprzez wykonanie lub pomoc w wykonaniu takich czynności, jakie ta osoba wykonałaby będąc osobą sprawną.
 2. Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie pomocy przez asystenta studenta/doktoranta niepełnosprawnego w wykonywaniu czynności, których student lub doktorant niepełnosprawny nie jest w stanie wykonywać samodzielnie, a które są niezbędne dla funkcjonowania w środowisku akademickim. Asystenci pełnią funkcje kompensacyjne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności indywidualnej studenta lub doktoranta.
 3. Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej obejmuje wsparcie:
  1. w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego na terenie Uczelni, np. przesiadanie się z krzesła lub fotela na wózek inwalidzki,w spożywaniu posiłków, z wyjątkiem pomocy w czynnościach fizjologicznych (usługi w zakresie czynności samoobsługowych i fizjologicznych może świadczyć na rzecz studenta niepełnosprawnego jedynie osoba, która posiada wykształcenie asystenta osoby niepełnosprawnej (klasyfikacja zawodowa z kodem 346 101) lub jest spokrewniona ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym wnioskującym o usługę);
  2. w dotarciu na Uczelnię z miejsca zamieszkania i z powrotem;
  3. podczas zajęć na Uczelni;
  4. w dotarciu do biblioteki oraz kserowaniu materiałów dydaktycznych;
  5. w uczestniczeniu w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię;
  6. w innych sytuacjach zgłoszonych przez studenta/doktoranta niepełu pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, które wynikają z indywidualnych potrzeb, np. przepisywanie notatek z wersji papierowej na elektroniczną, a w przypadku osób z dysfunkcją słuchu opracowywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych;
  7. polegające na pracy indywidualnej asystenta osoby niepełnosprawnej ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym, która nie może przekroczyć 1/3 godzin określonych w umowie, o której mowa w § 4 niniejszych zasad; do pracy indywidualnej zalicza się m.in. wizyty w bibliotece, Centrum Obsługi Studenta, sekretariacie wydziału, przygotowanie do zajęć. Osoby z dysfunkcją wzroku lub/i słuchu na pracę indywidualną mogą wykorzystać nie więcej niż połowę godzin określonych w umowie;
  8. w przygotowaniu do zajęć doktoranta niepełnosprawnego i pomoc podczas prowadzenia zajęć;
  9. podczas konferencji oraz badań naukowych prowadzonych przez doktoranta niepełnosprawnego.

                                      § 2. Wymagania wobec kandydatów na asystenta osoby niepełnosprawnej

 1. Od kandydata naasystenta osoby niepełnosprawnej wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzya studentem/doktorantem niepełnosprawnym.
 2. Asystent osoby niepełnosprawnej musi być studentem/doktorantem Politechniki Opolskiej. W przypadku osób spokrewnionych ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym spełnienie tego wymogu nie jest konieczne, z zastrzeżeniem że muszą być osobami pełnoletnimi.
 3. Wykonując swoje obowiązki asystent osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do zachowaniapoufności wszelkich spraw osobistych studenta/doktoranta niepełnosprawnego oraz do poszanowania jego prywatności.
 4. Asystent studenta/doktoranta musi być dyspozycyjny i gwarantować swoją obecność przy studencie/doktorancie niepełnosprawnym w wyznaczonych godzinach.
 5. Asystent osoby niepełnosprawnej powinien również charakteryzować się:
  1. sprawnością fizyczną;
  2. komunikatywnością;
  3. empatią, zrozumieniem, szacunkiem dla studenta/doktoranta niepełnosprawnego oraz chęcią niesienia pomocy zgodnie z potrzebami studenta/doktoranta niepełnosprawnego;
  4. wytrwałością, odpornością na frustracje, niepowodzenia, solidnością i konsekwencją w działaniu;
  5. opanowaniem;
  6. samodzielnością w myśleniu i działaniu.

          § 3. Zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom/ doktorantom niepełnosprawnym

 1. Do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej uprawnieni są studenci/ doktoranci, którzy posiadają orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności lub dokument równoważny.
 2. Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej jest złożenie wniosku do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.bwozn.po.opole.pl.
 3. Wnioski składa się dwa razy w roku akademickim na początku każdegow następujących terminach:
  1. do dnia 15 października;
  2. do dnia 15 marca.
  3. Student/doktorant, który nie złożył wniosku o przyznanie usługi asystenta w terminie określonym w ust. 3, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynął do 10. danego miesiąca, usługę asystenta przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeżeli wniosek wpłynął po 10. dniu danego miesiąca, usługę asystenta przyznaje się od następnego miesiąca. Warunkiem przyznania usługi asystenta jest posiadanie wolnych środków na ten cel.
  4. We wniosku student/doktorant określa zakres usług asystenta ze wskazaniem dnia tygodnia oraz miejsca, w którym będzie potrzebował pomocy, a także wpisuje oczekiwaną liczbę godzin pomocy. Zaleca się, aby student/doktorant niepełnosprawny we wniosku zaproponował osobę, która będzie pełniła obowiązki jego asystenta. Zawarcie umowy z ww. osobą stwarza większe prawdopodobieństwo ich wzajemnego dopasowania, płynnej współpracy i wysokiej efektywności udzielanej pomocy.
  5. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
   1. potwierdzenie faktu i stopnia niepełnosprawności (orzeczenie właściwego organu);
   2. zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia;
   3. plan zajęć/dnia wraz z zaznaczeniem, które z zajęć/czynności dnia miałaby obejmować usługa.

Jeśli do dnia, w którym rozpoczyna się semestr nie będzie ogłoszony plan zajęć, należy go dostarczyć w terminie późniejszym wraz z kartami ewidencji godzin pracy, na podstawie których będzie wystawiany pierwszy rachunek przez asystenta.

 1. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych opiniuje złożone wnioski oraz przeprowadza kwalifikację osób niepełnosprawnych, które wymagają opieki asystenta osób niepełnosprawnych.
 2. W przypadku, gdy student/doktorant niepełnosprawny nie wskazał we wniosku osoby, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych podejmuje działania mające na celu znalezienie osoby odpowiedniej do tej funkcji, spośród kandydatów, którzy się zgłosili do pełnienia tej funkcji. Studenci/doktoranci chętni do wykonywania usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą zgłosić swoją kandydaturę do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych wypełniając zgłoszenie, które stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
 3. Na podstawie wniosku i zapotrzebowania złożonego przez studenta/doktoranta niepełnosprawnego, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych określa ilość godzin pracy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz zakres jego obowiązków, niezbędny do zagwarantowania studentowi/doktorantowi niepełnosprawnemu uczestnictwa w aktywnościach akademickich wynikających z programu jego studiów oraz potwierdza zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w przygotowanym podziale środków na dany rok budżetowy.
 4. Projekt listy studentów/doktorantów, uprawnionych do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przedkłada Prorektorowi ds. dydaktyki do zatwierdzenia.
 5. Ostateczną decyzję o przyznaniu uprawnienia do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej podejmuje Prorektor ds. dydaktyki w ramach puli przeznaczonych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym z otrzymanej przez Uczelnię dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniemi doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
 6. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przekazuje studentom/doktorantom informację o przyznaniu im uprawnienia do korzystania z usługi asystenta.
 7. Student/doktorant, który nie uzyskał uprawnienia do korzystania z usługi asystenta ma prawo do złożenia do Prorektora ds. dydaktyki wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie jego przyznania. Rozstrzygnięcie Prorektora ds. dydaktyki w tej sprawie jest ostateczne.

                                                     § 4. Organizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej

 1. Asystent osoby niepełnosprawnej zatrudniany jest na podstawie umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu, a jego pracę nadzoruje pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. Asystent składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.
 2. Umowa z asystentem osoby niepełnosprawnej zawierana jest na okres do końca semestru, w którym został złożony wniosek. Jeżeli student/doktorant niepełnosprawny będzie chciał skorzystać z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej w kolejnym semestrze, jest zobowiązany do złożenia nowego wniosku, zgodnie z § 3 ust. 3-6.
 3. Umowa określa ilość godzin i zakres świadczonych usług oraz stawkę godzinową za wykonywanie tych usług. Zakres usług oraz ilość godzin pracy uzależnione są od potrzeb określonych przez studenta/doktoranta niepełnosprawnego we wniosku i są każdorazowo ustalane przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.Stawka godzinowa za wykonywanie usług asystenta na dany rok akademicki ustalana jest przez Prorektora ds. dydaktyki w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy zastosowaniu wzoru:

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • określona w ww. rozporządzeniu

na dany rok                                                           : 168 godz. = stawka godzinowa.

Warunkiem wydania decyzji o przyznaniu uprawnienia oraz podpisania umowy z asystentem jest przedłożenie przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych do Prorektora ds. dydaktyki podziału i rozliczenia puli środków na ten cel. Pula środków na asystentów i tłumaczy języka migowego w danym roku w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia nie może przekroczyć 15 %.

 1. Za wykonanie zlecenia asystent osoby niepełnosprawnej otrzyma wynagrodzenie w zależności od ilości godzin pracy na rzecz studenta/doktoranta niepełnosprawnego, dla którego będzie świadczona usługa.
  1. Student/doktorant z niepełnosprawnością korzystający z pomocy prowadzi ewidencję godzin usług i zadań realizowanych dla niego przez asystenta osoby niepełnosprawnej na karcie ewidencji według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.
  2. Obecność studenta/doktoranta wraz z asystentem osoby niepełnosprawnej na zajęciach musi być potwierdzona w karcie ewidencji godzin pracy przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, a w bibliotece - przez pracownika. W pozostałych przypadkach zrealizowanie zadania student/doktorant niepełnosprawny potwierdza osobiście własnoręcznym podpisem.
  3. Liczba godzin pracy asystenta osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć całkowitej liczby godzin określonych w umowie zawartej z asystentem.
  4. Kartę ewidencji godzin pracy asystenta osoby niepełnosprawnej student/doktorant niepełnosprawny przekazuje do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych do 5. każdego miesiąca, celem jej sprawdzenia i zatwierdzenia.
  5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest rachunek, wystawiony przez asystenta osoby niepełnosprawnej na podstawie karty ewidencji godzin pracy zatwierdzonej przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.
  6. Rachunek musi być podpisany przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzony przez Prorektora ds. dydaktyki.
  7. Wypłata wynagrodzenia dla asystenta osoby niepełnosprawnej następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w Politechnice Opolskiej.
  8. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych ponosi odpowiedzialność za koordynację działań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Pliki do pobrania: