CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Ewakuacja osób,w tym osób ze szczególnymi potrzebami, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia w budynku

Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego ewakuacją, który do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia.

Osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku.

Wszyscy uczestniczący w ewakuacji, a w szczególności organizujący działania ewakuacyjne powinni pamiętać że:

 1. W pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie – ewakuację rozpoczyna się od tych pomieszczeń (lub stref), w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z tych pomieszczeń (lub stref), z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte przez pożar, zadymienie lub inne zagrożenie.

 2. Zabronione jest wykorzystywanie dźwigów (wind) do celów ewakuacji – ewakuację z wyższych kondygnacji powinna odbywać się przez klatkę schodową.

 3. W sytuacji gdy możemy wyjść z pomieszczenia należy wyłączać komputer, zamknąć okna, zabrać rzeczy osobiste: dokumenty, klucze, telefon, okrycie wierzchnie. Można też zabrać rzeczy które nie utrudnią ewakuacji, takie jak: laptop, pendrive z cennymi danymi), zamknąć drzwi, ale nie na klucz. (klucz można zostawić w zamku).  

 4. Należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w budynku, wzywając do zachowania spokoju, informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać opiekę nad potrzebującymi pomocy (nie tylko rannymi, ale także osobami ze szczególnymi potrzebami).

 5. Kolejność wyprowadzania osób uzależniona jest od miejsca wybuchu pożaru i usytuowania pomieszczeń w stosunku do klatek schodowych.

 6. W przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grupy osób, należy niezwłocznie dostępnymi środkami, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy powiadomić kierującego akcją ratowniczą.

 7. Jeżeli droga ewakuacyjna, z piętra, została zablokowana, należy udać się do pomieszczenia najdalej oddalonego od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków o fakcie blokady i odcięciu osób należy wszystkimi możliwymi środkami powiadomić kierującego akcją, np.:  machając w oknie lub dzwonić na nr. 998 lub 112.

 8. Osoby odcięte od wyjścia na parterze mogą ewakuować się oknami.

 9. Wchodząc do pomieszczeń lub stref silnie zadymionych należy przyjmować pozycję pochyloną (jak najbliżej podłogi) oraz zabezpieczać drogi oddechowe prostymi środkami (np. zmoczonym w wodzie materiałem).

 10. Podczas przechodzenia przez silnie zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.  
     
 11. Nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi do pomieszczeń, które mogą być objęte pożarem, ponieważ nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia – otwierając drzwi do takich pomieszczeń należy chować się za ich ościeżnicę.

 12. Nie można dopuszczać do blokowania w pozycji otwartej drzwi wyposażonych w samozamykacze.

 13. Kierunek ewakuacji określają znaki ewakuacyjne rozmieszczone na drogach komunikacyjnych, do najbliższych wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz obiektu i do wyznaczonych miejsc zbiórki.

 14. Po zakończeniu ewakuacji osób należy sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia – przy niezgodności stanu osobowego i podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast fakt ten zgłosić osobie kierującej ewakuacją lub dowodzącemu przybyłych na miejsce akcji jednostkom ratowniczym, który wyznaczy osoby do ponownego sprawdzenia pomieszczeń w budynku.